Investování do cenných papírů

Zprostředkování investic do cenných papírů se věnuji od roku 1995. Od roku 2000 jsem působil v pozici investičního zprostředkovatele a od roku 2013 jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele .

Investice se nejčastěji realizují:
 • Investicemi do otevřených podílových fondů
 • Přímými investicemi do akcií, dluhopisů atd.
 • Jinými (méně obvyklými) investičními příležitostmi

Investice do otevřených podílových fondů jsou regulovány:
 • Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu ( 256/2004 Sb. v aktuálním znění)
 • Zákonem o příjmu fyzických osob (586/1992 Sb. v aktuálním znění)
 • dalšími předpisy

a jsou dozorovány Českou národní bankou.

Investice do otevřených podílových fondů jsou charakteristické těmito parametry:

1. BEZPEČNOST INVESTICE:
je zabezpečena dobrou volbou smluvních partnerů – investičních společností ( jejich seznam je zde) a dozorem České národní banky. Možnost celkové ztráty investovaného kapitálu = kreditní riziko je velmi neobvyklá. Seznam dalších rizik spojených s investováním a jejich charakteristika je uveden v další části tohoto textu.

2. VÝNOS INVESTICE: 
Je dán druhem otevřeného podílového fondu a jeho zaměřením, situací na kapitálových trzích, a konkrétním výsledkem investování zvoleného fondu v období investování. V minulém období byly dlouhodobé průměrné výnosy takovéto:
Fondy peněžního trhu . . . kolem 2 % ročně
Dluhopisové (obligační) fondy . . . 2 – 4 % ročně
Smíšené (balancované) fondy (složené z dluhopisů, akcií i nástrojů peněžního trhu) . . . 4 – 6 % ročně
Akciové fondy . . . 8 – 10 % ročně. Jde o nominální výnosy. V dlouhém období je vždy správné uvažovat inflaci, která snižuje reálné výnosy průměrně o cca 2,5 – 3 % ročně.
Důležité upozornění: výnosy dosažené v minulosti nejsou žádnou zárukou budoucích výnosů! 

3. LIKVIDITA: 
Je stanoveno, že otevřené podílové fondy jsou povinny poukázat částku požadovanou k výplatě do 15 dnů. Je běžné, že výplaty z investic jsou poukazovány dříve (kolem 5 – 10 dní nebo i dříve).

4.  OBJEM INVESTICE:
V principu je možné do otevřených podílových fondů investovat jakýkoliv objem finančních prostředků. Statuty jednotlivých fondů stanoví minimální částky ( od 500 Kč až do 100 tis.USD). Obvykle je možné investovat jednorázové částky i jakkoliv postupně.

5. DAŇOVÉ ASPEKTY INVESTOVÁNÍ DO OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ:
Investice realizované po 1. 1. 2014 (rozhodující je datum připsání finančních prostředků na investiční účet) se zdaňují takto:
pokud investor – fyzická osoba – realizuje výnos z investice v průběhu zdaňovacího období (kalendářní rok) ve výši alespoň 100.000 Kč (vybere část nebo celou investici ve výši alespoň 100.000 Kč), je povinen podat daňové přiznání.  Daň odvádí, pokud je výnos z investice (rozdíl mezi výnosem a pořizovacími náklady investice) kladný. Osvobození od daně z příjmu nastává, pokud mezi pořízením investice a jejím odprodejem uplynula doba nejméně 3 roky.
Investice, které byly započaty (počátek investice byl) před 1.
 1. 
2014, se řídí v té době platnými podmínkami (časový 6 – ti měsíční test).

6. JEDNORÁZOVÉ VERSUS POSTUPNÉ INVESTOVÁNÍ:
Všechny investice lze realizovat buď jako jednorázové nebo postupné investice nebo jako kombinace obou způsobů. Nejčastěji se vychází z toho, zda investor má finanční zdroje určené k investování pohotově k dispozici nebo zda mu postupně přicházejí (z měsíčního příjmu, z penze apod.). U investic do nástrojů s malým kolísáním hodnoty (fondy peněžního trhu, fondy dluhopisové) můžeme využít jednorázového investování. Pro investování do nástrojů s významným kolísáním hodnoty (akciové fondy, smíšené fondy, speciální fondy, cenné papíry, jejichž podkladovým aktivem jsou komodity) je velmi žádoucí investovat postupně nebo v kombinaci jednorázových i postupných částečných investic.

7. NÁKLADY INVESTOVÁNÍ:
Investování do otevřených podílových fondů je vždy (kromě výjimek) zatíženo náklady, které snižují výnosy investování.

 • Vstupní poplatek – je hrazen investorem při vstupu do investice. Obvykle je stanoven jako procento z investované částky a nejčastěji se zúčtuje z poukázané platby. Bývá v rozsahu 0 – 6,5 % z investované částky (nižší u fondů peněžního trhu a u dluhopisových a vyšší u fondů akciových nebo speciálních). Informační média jej obvykle nezahrnují do výpočtu výkonnosti fondů.
 • Výstupní poplatek – je účtován pouze u některých investičních společností, pokud není účtován vstupní poplatek. Účtuje se jako procento z vybírané částky z investice a je vypočítá se podle typu investice a doby trvání investice. Hradí jej investor a informační média jej obvykle nezahrnují do výpočtů výnosů investic.
 • Manažerský poplatek – účtuje jej každoročně investiční správce (správcovská společnost) fondu, závisí na typu spravovaných aktiv a snižuje výnos fondu. Informační média obvykle uvádějí výnosy investic (fondů) již se započtením tohoto poplatku.


8. INVESTIČNÍ HORIZONT:
Každá investice předpokládá (ale nevyžaduje) určitou dobu trvání investice. Pokud investice trvá alespoň po dobu investičního horizontu, je pravděpodobné (ale není zaručené), že dosáhne očekávaného výnosu. Pokud doba trvání investice je výrazně kratší, zvyšuje se pravděpodobnost, že výnosu nebude dosaženo. Údaj o investičním horizontu bývá uveden v dokumentaci fondů (statutu, pasportu, klíčových informacích . . . ).

9. DOKUMENTY VÝZNAMNÉ PRO ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ POTŘEBNÝCH PRO INVESTOVÁNÍ:
Otevřené podílové fondy povinně poskytují zájemcům o investování i investorům informace pro správné rozhodování o zřízení, trvání i odprodeji investic.

 • Statut fondu – je základním dokumentem každého fondu. Uvádí dopodrobna údaje o svém zaměření, způsobu správy investic, investičním správci, nákladech investování apod. Bývá k dispozici v listinné podobě v sídle investičního správce nebo v elektronické podobě na internetu. Bývá to obvykle rozsáhlý dokument.
 • Zjednodušený ( zkrácený ) statut fondu – obsahuje stejné údaje jako statut. Proto, aby byl srozumitelný běžným investorům, je značně redukovaný.
 • Pasport fondu – je základním dokumentem fondů, jejichž domicilem (místem registrace) je Luxembourg, Dublin, Kypr apod. Obsahuje většinou obdobné údaje jako statut českých fondů, je obvykle ještě více rozsáhlý.
 • Klíčové informace – protože statuty, zjednodušené statuty i pasporty bývají příliš rozsáhlé a pro běžné investory nesrozumitelné, bylo stanoveno, že otevřené podílové fondy musí být prezentovány dokumenty srozumitelnými a stručnými. Mají obvykle rozsah 2 stran a každý investor by se ve vlastním zájmu s nimi měl před rozhodnutím o investici dopodrobna seznámit.


10. INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI NA TRZÍCH A O STAVU INVESTICE:
každý investor by se měl v průběhu trvání své investice o ni zajímat. Kdykoliv se můžete na svého investičního zprostředkovatele (vázaného zástupce investičního zprostředkovatele – tedy mne). Jsem připraven poskytnout informace všem svým klientům. Mimo mne jsou tyto informace dostupné v sídlech jednotlivých investičních společností nebo na jejich webových stránkách. Pokud by kdokoliv z mých klientů nevěděl, kde je hledat, jsem připraven poradit a pomoci.