Informace pro zájemce

V této Informaci jsou informace určené pro zájemce o investování – neprofesionální zákazníky potřebné pro získání základního přehledu o investování. Tato informace není vyčerpávajícím materiálem a pro zájemce o investování je nezbytné doplnit je o poznatky uvedené v literatuře, na internetu apod. Investor má právo vyžádat si jakékoliv další, které považuje za vhodné nebo potřebné, od dodavatele investičních kovů nebo od obchodního zprostředkovatele. Investice není regulována předpisy o cenných papírech, není dozorována Českou národní bankou a obchodní zprostředkovatel ji klientům zprostředkovává jako podnikatel podle živnostenského oprávnění.

Celý tento dokument ke stažení zde.

1. Základní principy investování

U všech investic jsou obvykle sledovány především tyto cíle : výnos, bezpečnost a likvidita pro určitý objem finančních prostředků. Protože je obvykle nemožné dosáhnout současně splnění všech požadavků, je věcí investora, aby zvolil pro něho vhodný kompromis. Výnos – má za úkol vykompenzovat inflaci a navíc dosáhnout reálného zisku. Likvidita – schopnost investice proměnit se zpět na hotové finanční prostředky, jakmile je investor potřebuje. Bezpečnost – neexistuje žádná investice s úplnou bezpečností, u každé investice se uplatňují investiční rizika. U investic do investičních kovů přistupuje jako významný ( často rozhodující ) požadavek zachování hodnoty investice ( zejména v inflačním ekonomickém prostředí ). vykonává zároveň úlohu  investičního zprostředkovatele podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

6. Informace o možném střetu zájmů

Střet zájmů spočívá v zájmu klienta investovat s co možná nejnižšími náklady a v zájmu zprostředkovatele dosáhnout co nejvyšší odměny ( která se odvíjí od kupní ceny investičních kovů a od poplatků zaplacených klientem – zejména IIPlan ). Je věcí dobrého dlouhodobého vztahu se zákazníky, etického přístupu atd. zprostředkovatele, aby preferoval zájmy svých klientů.

7. Zdroje informací

Za základní zdroje informací jsou považovány literatura i internet podle potřeby doplněné informacemi od zprostředkovatele nebo od pracovníků obchodníka drahými kovy. Klient má právo vyžádat si ( i opakovaně v případě potřeby ) další informace, které považuje za potřebné. Je věcí investora, aby si opatřil dost informací předtím, než poukáže finanční prostředky určené k investování a má se za to, že je považoval za dostatečné a že dostatečně porozuměl poskytnutým informacím, pokud poukázal finanční prostředky.

8. Informace o právech zákazníka

Investor má právo na poskytnutí služeb obchodního zprostředkovatele přiměřeně svým přáním a potřebám, je jeho věcí, aby své požadavky vyjádřil srozumitelně. Má také právo na poskytnutí i následných služeb ( poskytnutí služeb v průběhu investice nebo při jejím odprodeji ). Nemá však právo na kompenzaci v případě poklesu hodnoty jeho investice nebo v případě malých dosažených výnosů. Má právo si stěžovat v případech, že byla porušena jeho práva ( nikoliv v případě nízkých výnosů nebo poklesu hodnoty investice ).

9. Stížnosti

V případě, že je zákazník přesvědčen, že byl na svých právech ukrácen ze strany obchodníka drahými kovy, doporučuje se zásadně, aby se obrátil na svého obchodního zprostředkovatele a s ním věc konzultoval a vyžádal si jeho součinnost. Pokud to považuje za nezbytné, může se se stížností obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, telefon : 296 366 360, která vykonává dohled v oblasti obchodních vztahů. V případě, že si chce stěžovat na obchodního zprostředkovatele, doporučuje se, aby se v první řadě obrátil přímo na něho a věc spolu vyjasnili. Dále se klient může obrátit na obchodníka drahými kovy, u kterého realizoval svoji investici.

10.  Identifikace obchodního zprostředkovatele

Ing. Viktor Harnach, obchodník a zprostředkovatel, nar. 24.července 1959, č. OP 106396705, IČO 44728131, trvale bytem v Klecanech č. 345, PSČ 250 67, adresa pobytu ( i kanceláře ) Do Čertovky 491, Klecany.