Vlastnosti služby

Moje služba finančního poradce spočívá ve 3 úrovních

1. Základní (finanční zprostředkování): zprostředkování finančních operací podle pokynů zadavatele ( klienta ) – pokud klient ví, jaké jsou jeho cíle a jaké finanční služby ( produkty ) jsou nejvhodnější k jejich dosažení. Lze přirovnat k úrovni služby lékaře záchranné služby, která má významně omezené možnosti, ale v některých případech stačí. 

2. Střední (finanční poradenství): poskytnutí doporučení klientům, kteří nemají přesně ujasněno, jaké jsou jejich cíle a kteří přesně nevědí, jaké metody, postupy, produkty atd. jsou pro něho ( a jeho rodinu ) vhodné.  Po poradenství obvykle následuje náplň jako v bodu 1. Tuto úroveň lze přirovnat k službě lékaře v běžném lékařském zařízení, které poskytuje střední úroveň péče.

3. Nejvyšší forma poskytované služby – finanční plánování: definují se hodnoty, cíle (co do kvality, potřebného objemu finančních prostředků i jejich vzdálenosti v čase), metody k jejich dosažení i rizika a metody k jejich minimalizování. Cíle jsou dosahovány investováním (jednorázovým i postupným). Součástí finančního plánování je i zajištění proti nenadálým nepříznivým životním událostem (správná volba struktury majetku a zajištění). Lze přirovnat k službě specializovaného lékařského zařízení s vysokou úrovní péče.

Moje služba má 5 hlavních společných vlastností

 1. Ve srovnání se službami běžně dosažitelnými v bankách a pojišťovnách přináší některé mimořádně zajímavé efekty, a proto je velmi příznivě mými klienty oceňována. Říkávám, že mám k dispozici některá finanční kouzla. Na druhou stranu tyto přínosy vypadají pro neseznámené osoby až podezřele výhodně. Mohu však dělat nějaké zázraky ? Nikoliv ! Moje doporučení a používané postupy jsou naprosto korektní a v souladu se všemi předpisy, zákony a zákonitostmi.
 2. Nejsem zaměstnancem žádné z finančních institucí (bank, investičních společností, penzijních fondů, stavebních spořitelen apod.). Mám v nabídce řadu vzájemně konkurenčních produktů a podle volby klientů jim ( s přihlédnutím k jejich preferencím, zájmům, rodinným tradicím, vlastní zkušenosti) zprostředkovávám ty, které klientům ( podle předpokladů ) budou nejlépe vyhovovat. Jsem členem několika finančně poradenských společností, které samy mají obvykle širokou nabídku finančních služeb. Celková moje nabídka je tvořena širokým souborem finančních služeb, které podle aktuální potřeby a požadavků klientů operativně doplňuji.
 3. Celá moje služba je koncipována tak, abych ji v naprosto převážné míře mohl poskytovat u klientů ( nejčastěji doma, jindy na pracovišti nebo ve vhodné kavárně apod.). Jen ojediněle poskytuji služby u nás v Klecanech ( ale není to vyloučeno nebo omezeno ) – to proto, že nejvíce je pro klienty pohodlné poskytnutí služby u nich.
  Služba kromě poskytnutí rad a doporučení zahrnuje i sjednání všech smluv ( i dodatků ). Můj klient má kompletní službu tam, kde mu to nejvíce vyhovuje.
 4. Ani zprostředkováním smluv má služba nekončí, ale trvá dál. Klienti se na mne mohou obracet s dotazy, požadavky na pomoc apod., já (podle potřeby a podle možností) sleduji, zda jsou smlouvy naplňovány v jejich zájmu a zasáhnu tam, kde je to potřeba – vždy v souladu s pokyny klientů.
 5. Moji službu poskytuji na provizním základě (za její poskytnutí jsem honorován ze strany smluvních partnerů – investičních společností, bank, pojišťoven apod.), jak je to na trhu obvyklé. Výše odměny je u různých partnerů různá, je však u srovnatelných služeb srovnatelná a stanovuje se obvykle podle hodnoty a typu zprostředkované transakce, doby trvání smlouvy apod. Klienta má služba nic nestojí, realizace finanční transakce mým prostřednictvím je za naprosto stejných finančních podmínek, jako by si ji klient vyřizoval (obíhal, zjišťoval, porovnával, analyzoval, vypisoval . . . ) sám u finančního partnera. 

Alternativní způsob odměňování

Alternativou (dosud málo praktikovanou) je služba za honorář. Ve využívána zejména bonitními klienty, kteří mají zvláštní požadavky na kvalitu poskytovaných služeb. Služba není spojena s počátečními náklady, jak je to na trhu obvyklé, ale poradce (obchodník) se s klientem dohodne na honoráři za poskytované služby (podobně jako je tomu u služby notářů, advokátů apod.). Podmínky, výše úplaty apod. je k dispozici na vyžádání.

Záruka

Službu finančního zprostředkovatele a poradce poskytuji jako profesionál. Za kvalitu svých služeb ručím. Došlo-li by k chybě, chybnému pokynu, nesprávnému finančnímu převodu apod. s následnou finanční ztrátou, kterou bych zavinil, jsem připraven kterémukoliv poškozenému klientovi ji vyrovnat v plné výši.

Výše uvedené záruce nelze rozumět tak, že bych ručil např. za vzestupný vývoj investic. Investice kapitálu v sobě nesou nevyhnutelné riziko kolísání trhů – to znamená pohybů nahoru i dolů, za které nelze ručit.

Reklamační řád

 1. V případě, že má klient výhradu k mé poskytované službě, obrátí se v první řadě na mne. Udělám maximum pro dosažení jeho spokojenosti.
 2. Reklamaci a stížnost řeší finanční zprostředkovatel přednostně.
 3. Za řešení reklamace je zodpovědný finanční zprostředkovatel (vedoucí kanceláře), který ji řeší převážně osobně, může dílčí úkoly svěřit asistentce.
 4. Lhůty pro vyřízení reklamací a stížností : Podle Zákona o ochraně spotřebitele (§ 19 / 3 ) vedoucí kanceláře rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává a potřebná k odbornému posouzení podstaty stížnosti a reklamace. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se vedoucí kanceláře s klientem nedohodne na delší lhůtě.
 5. Klient předá finančnímu zprostředkovateli ( vedoucímu kanceláře ) svoji stížnost (reklamaci) prokazatelným způsobem (korespondenčně na adresu : Ing. Viktor Harnach, Do ˇVertovky 491, PSČ 250 67 Klecany, nebo mailem na adresu : viktor@harnach.cz. V podání uvede důvod  své reklamace ( stížnosti ) a požadovaný termín k jejímu vyřízení.
 6. O reklamaci ( stížnosti ) se vede protokol, za jeho vedení je odpovědný finanční zprostředkovatel ( vedoucí kanceláře), vlastní vedení může svěřit asistentce.
 7. O způsobu vyřešení reklamace ( stížnosti ) je klient vyrozuměn dohodnutým způsobem ( písemně na jeho adresu, mailem na jeho adresu).
 8. Pokud by řešením reklamace nebyl klient uspokojen, může se obrátit se na OK Klient, a.s. ( jejíž jsem členem, https://www.okklient.cz/kontakt ). Pokud by ani tam nedosáhnul své spokojenosti, může se obrátit na Českou národní banku, která vykonává dohled nad finančními trhy ( www.cnb.cz ). Pokud by ani tam nedosáhnul své spokojenosti, může se obrátit na soud ( mediaci ).
 9. Protokoly o řešení reklamací ( stížností ) se v kanceláři finančního zprostředkovatele archivují nejméně po dobu 10 let .